Stadgar


Föreningen Partille Kammarorkester

Stadgar

Reviderade vid extra föreningsmöte 2015-01-12


§ 1

Ändamål.

Partille Kammarorkester (PKO) är en Partillebaserad amatörorkester. Föreningen Partille Kammarorkester har till uppgift att erbjuda amatörer möjlighet att under kunnig ledning inöva och framföra god orkestermusik inom och utom Partille kommun. Föreningen är politiskt och religiöst neutral.


§ 2

Medlemskap.

Medlem i föreningen är den som erlägger av årsmötet beslutad årsavgift. Den som önskar bli medlem har rätt att under ett halvt spelår på prov delta i orkesterns övningar och konserter. Fortsatt deltagande förutsätter dock medlemskap och erläggande av årsavgift, som för den som prövat medlemskap under höstterminen halveras.

Medlem som brutit mot dessa stadgar eller medvetet skadar föreningen kan uteslutas.


§3

Styrelse.

Sällskapets angelägenheter handhaves av en styrelse bestående av ordförande och fyra ordinarie ledamöter samt två suppleanter.

Vid sällskapets årsmöte väljes ordförande för ett år och två ledamöter varje år för en tid av två år. Suppleanter väljes för två år i sänder. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare samt de ytterligare uppdragsansvariga styrelsen anser lämpligt.

Kallelse till styrelsens sammanträden skall genom ordförandens försorg vara ledamöter och suppleanter tillhanda minst tio dagar före mötet.  Ordföranden äger kalla även dirigent, konsertmästare och andra förtroendemän.

Styrelsen är beslutsför om den har behörigen kallats och minst fyra av ledamöterna resp. suppleanterna är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta röstande bifaller, vid lika röstetal den mening som ordföranden bifaller.

Styrelsen är gemensamt ansvarig för beslutade och ingångna ekonomiska förpliktelser.


§ 4

Revisorer.

För granskning av styrelsens verksamhet och räkenskaper väljes av årsmötet en revisor och en suppleant. Revisionen skall vara avslutad och framlagd innan kallelse till årsmötet utgår.


§ 5

Dirigent.

Styrelsen utser dirigent. Vid överenskommelse om dirigentarvode kan avtal tecknas.


§ 6

Räkenskapsår.

Sällskapets räkenskaper avslutas per den 30 juni varje år.


§ 7

Programkommitté.

Styrelsens medlemmar utgör programkommitté med dirigenten och konsertmästaren som självskrivna medlemmar.


§ 8

Årsmöte

Årsmöte skall hållas under oktober eller november månad. Kallelse skall utgå skriftligt eller via e-post till samtliga medlemmar och vara dem tillhanda genom styrelsens försorg minst tio dagar före mötet.

Medlemmar som önskar inlämna motion till årsmötet skall tillställa styrelsen denna minst sju dagar före årsmötet.

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

1 Fråga om mötet blivit behörigen kallat.

2 Val av ordförande, sekreterare, två justeringsmän och två rösträknare vid mötet.

3 Styrelsens verksamhetsberättelse, revisionsberättelse samt fråga om ansvarafrihet för styrelsen

4 Behandling av från styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor

5 Val av ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen

6 Val av revisor och revisorsuppleant.

7 Val av valberedning.

8 Motioner och övriga frågor som årsmötet beslutar upptaga till behandling.

Vid årsmötet får till avgörande endast företagas ärende som varit angivna i dagordningen eller som står i omedelbart samband med sådant ärende.


§ 9

Föreningssammanträde.

Extra föreningssammanträde hålles, då styrelsen finner det erforderligt eller då minst en tredjedel av sällskapets medlemmar i skrivelse gör framställning därom. I kallelsen skall angivas för vilket ändamål sammanträdet hålles. Samma regler gäller som för årsmötet beträffande kallelse, funktionärer och röstning.


§ 10

Röstning.

Vid föreningens möten har varje närvarande medlem en röst. Omröstning sker öppet. Val skall ske med slutna sedlar där så begärs. Beslut fattas, där dessa stadgar ej annorlunda bestämmer, med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning och övriga ärenden enligt den mening ordföranden biträder.


§ 11

Valberedning.

Valberedning består av en särskilt vald ordförande samt ytterligare en ledamot, med uppgift att bereda valen till nästföljande årsmöte och framlägga förslag till styrelse minst sju dagar före årsmötet.


§ 12

Utträde.

Föreningsmedlem som önskar tillfälligt eller definitivt lämna föreningen gör anmälan om detta till kassören.


§ 13

Stadgeändring.

För ändring av sällskapets stadgar erfordras beslut av två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte. Mellan de båda mötena skall minst två månader förflyta. För att godkännas måste sådant beslut ske med minst tre fjärdedels majoritet av de vid mötet närvarande.


§ 14

Upplösning.

För sällskapets upplösning fordras beslut i samma ordning som § 13 stadgar.

Sällskapets tillhörigheter och tillgångar skall vid upplösning tillfalla annan lämplig organisation med liknande ändamål, varom slutligt beslutas vid sista sammanträdet.


Partille 15 02 09Sven Larsson        Gunnar Rynefors       Agneta Hallgren

  Ordförande             Sekreterare                    Kassör


PKO © 2019